PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

Què hi pots trobar dins un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible?

Els PMUS han d’assegurar un equilibri entre les necessitats de mobilitat i accessibilitat, alhora que afavoreixen la protecció del medi ambient, la cohesió social i el desenvolupament econòmic.

Què es un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible?

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un conjunt d’actuacions que té com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic) dins d’una ciutat; és a dir, de maneres de transport que facin compatibles el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per als ciutadans.

Això significa proveir la ciutadania de modes de transport alternatius al privat que siguin sostenibles, eficients i confortables. Per aquests factors, cal fer una gestió de la demanda de mobilitat privada que requereixi una alta conscienciació i participació ciutadana.

L’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible requereix una metodologia de participació i conscienciació social, informació i educació per part de les autoritats locals, juntament amb anàlisis detallades de la situació inicial i les propostes, implantació progressiva de les mesures amb avaluació de resultats.

Característiques principals dels PMUS:

  • Actuen a nivell local o metropolità
  • Garanteixen l’accessibilitat i les necessitats de mobilitat dels municipis
  • Cobreixen tots els modes de transport, persones i mercaderies
  • Estan lligats als plans i estratègies locals, regionals i nacionals
  • Han de reduir els impactes negatius del transport
  • Intenten resoldre els creixents volums de trànsit i congestió
  • Pretenen canviar la distribució modal a favor de les maneres més netes i eficients
  • Plantegen la planificació urbanística tenint en compte criteris d’accessibilitat i de la mobilitat generada pels diferents centres i àrees d’activitat.

 

Des d’Evectra, dins de l’àrea de consultoria, realitzem Plans de Mobilitat Urbana Sostenible per a administracions públiques i empreses, assegurant-nos d’oferir les solucions òptimes per poder desenvolupar la Mobilitat Sostenible als diferents nuclis urbans.