SERVEIS

Cobrim tota la cadena de valor, oferint solucions a la mida de cada projecte.

Consultoria

Estudis i Plans estratègics
Avaluacions tècnic-econòmiques
Simulacions matemàtiques de vehicles
carregadors i trajectes
Suport en plecs de licitació
Projectes Finançament Europeu
Gestió de subvencions i ajudes

Enginyeria de projecte

Avantprojectes
Estudis d'alternatives adequades a les necessitats del client
Projectes tècnics d'enginyeria
Oficina tècnica multidisciplinària (Càlculs tècnics, Estudis, informes, peritatges, ...)

Permitting

Avaluació de requeriments de les diferents administracions
Estudi d'alternatives i optimització de la solució
Generació de documentació requerida
Optimització de processos
Tramitació i seguiment

Enginyeria d'Obra

Direcció d'obra
Coordinació de seguretat i salut
Assistència tècnica en obra
Seguiment tècnic, econòmic i temporal
Gestió de stakeholders
Informes, actes i certificacions
Control de Qualitat
gestió documental
Generació d'as-built

Legalització

Certificat final d'obra
Projecte de legalització
Recull d'informació requerida
Gestió i Tramitació de la inspecció per l'organisme de control autoritzat (OCA)
Tramitació davant el departament d'indústria autonòmic

Control d'Operació

Fixació d'indicadors i seguiment
Control d'operació
Control de manteniment
Secretaria tècnica i suport en l'operació i manteniment
Anàlisi de dades i propostes de millora

COMPROMESOS AMB LA QUALITAT

0

Projectes d’innovació amb fons europeus de mobilitat elèctrica

0

Estudis de

consultoria de

mobilitat elèctrica

0

Projectes tècnics i constructius d’infraestructures de recàrrega

0

Controls en fase d’obra d’instal·lacions d’infraestructures de recàrrega

0

NNSS, permisos, llicències, subvencions i ajudes aconseguides

Proyectos-de-legalización-de-infraestructuras-de-recarga
0

Projectes de legalització d’infraestructures de recàrrega

CERTIFICACIONS

CERTIFICACIONS