Polítiques de Privadesa

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa que és titular del lloc web www.evectra.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, amb CIF B65910903 i domicili social a PTGE MASOLIVER 32, PLANTA BAIXA, 08005, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al tom 43.450, foli 72 1a. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: admin@evectra.com.

 

Protecció de dades

 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL amb NIF B65910903 i domicili social situat a PASSATGE MASOLIVER 32 PLANTA BAIXA,08005 BARCELONA( BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

 

Tractaments realitzats
Accions comercials formulari web Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica
Gestió usuaris web Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de lusuari
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica
Instal·lació de cookies Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP
Newsletter Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per realitzar els enviaments corresponents
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica
Gestió Formulari web Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

 

 

Drets dels interessats

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa els usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils , davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 

Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les vostres dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).

 

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

 

Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.

 

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).

 

Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.

 

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera semblant.

 

Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

 

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents:

 

Presentació d’un escrit a l’adreça PASSATGE MASSOLIVERS 32 PLANTA BAIXA,08005 BARCELONA(BARCELONA) (a l’atenció de EVECTRA MOBILITY SERVICES SL) o bé per correu electrònic a per correu electrònic a admin@evectra.com .

 

L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licite l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:

 

S’haurà d’identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us sol·licitarà que solucioni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar , etc.)

 

La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).

 

Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.

 

Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.

 

Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.

 

La persona sol·licitant ha de fer servir qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

 

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.