Ajuts per a la implantació de Zones de Baixes Emissions

Ja són dues les convocatòries realitzades pel MITMA, el 2021 i 2022, on s’estableixen els programes d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació sostenible i digital del transport públic urbà, amb una dotació inicial de 1500 milions d’euros.

A EVECTRA estem compromesos amb els Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència i, per això, ajudem el teu ajuntament a continuar transformant-se en una localitat sostenible i els ajuts amb fons europeus són la millor manera per aconseguir aquests objectius.

En què consten aquests ajuts?

Els objectius del programa d’ajudes és la implantació de zones de baixes emissions, finançar actuacions que contribueixin a articular un sistema fiable, atractiu, accessible i assequible de transport públic urbà que disminueixi la contaminació; a desplegar flotes de vehicles més modernes, eficients i de nul·les emissions; a introduir un concepte de mobilitat intel·ligent adaptada a nous hàbits de mobilitat; a digitalitzar la planificació, gestió i avaluació per part de les administracions públiques ia promoure que la mobilitat activa es desenvolupi fàcilment a l’entorn urbà.

 • 1000 milions van ser pressupostats per a la convocatòria 2021
 • 500 milions a la segona convocatòria de 2022, que es pot incrementar fins a un màxim de 550 milions d’euros en funció de la disponibilitat pressupostària

Es cobreixen fins al 90% dels costos subvencionables (amb limitacions quantitatives segons població del municipi. Subvenció de quantia fixa subvencions a canvis de flota). L’atorgament d’aquests ajuts s’estableix en concurrència competitiva i es valora maduresa, impacte, qualitat i rellevància de cada sol·licitud.

Qui pot ser beneficiari d’aquests ajuts per a la implantació de zones de baixes emissions?

 • Capitals de província.
 • Municipis > 50.000 habitants.
 • Municipis >20.000 habitants que compleixin determinades condicions, que disposin de Pla de Mobilitat Sostenible vigent i transport públic municipal.
 • ⚠ ens supramunicipals => només si els municipis que representen renuncien a presentar-se a títol individual.

Cada municipi, que compleixi les condicions per ser potencial beneficiari, pot presentar una única sol·licitud que inclogui fins a sis actuacions de qualsevol línia, sempre que compleixi els requisits per demanar-la. No es fixa un mínim de finançament a sol·licitar per actuació i les subvencions s’abonen en un únic pagament com a bestreta.

Les ajudes establertes a la segona convocatòria s’articulen en quatre línies:

 1. Ajuts per a actuacions finançables per accelerar la implantació de Zones de Baixes Emissions

 • Implantació i posada en funcionament d’una ZBE.
 • Actuacions complementàries a ZBE existent o de nova implantació: sensors, sistemes d’enforcement, sistemes embarcats de control d’infraccions, etc.
 1. Transformació digital i sostenible del transport públic col·lectiu i impuls a la mobilitat activa.

 • Plataformes i carrils de priorització (o exclusivitat) per a transport col·lectiu.
 • Plataformes i carrils reservats per a bicicletes i/o VMP de nova construcció.
 • Adequació de vies existents i espai urbà per a bicicletes i/o VMP.
 • Implementació de zones i itineraris de vianants i millora de l’accessibilitat.
 • Actuaciones para calmar el tráfico rodado (señalización, enforcement, actuaciones en infraestructuras…)
 • Actuacions de millora de l’accessibilitat (persones amb mobilitat reduïda i col·lectius especials) del sistema de transport públic.
 • Aparcaments dissuasius de competència municipal, sempre que:
  • Dissuaden d’accedir amb cotxe a altres nuclis urbans o centres atractors i que estiguin ubicats a l’entorn d’estacions de transport públic a la de les ciutats.
  • Dissuaden d’accedir amb cotxe al nucli urbà on es troben, ubicats a la perifèria
 • Establiment de zones d’estacionament regulat no incloses en una ZBE
 • Actuacions que millorin la intermodalitat, tant entre mitjans de transport col·lectiu com amb vehicles d’última milla.
 • Implantació, ampliació o millora de sistemes públics de lloguer de bicis i VMP
 • Actuacions per a la millora de la distribució urbana de mercaderies
 • Actuacions de transport ferroviari de competència local d’infraestructura o tecnològiques que n’incentivin l’ús.
 • Compra/renovació material rodant ferroviari per a serveis de competència local.
 1. Fomentar la transformació del transport públic de viatgers i mercaderies cap a una activitat de zero emissions:

 • Adquisició de vehicles 0 emissions per a flotes de servei públic municipal:
  • Autobusos elèctrics (BEV): Categoria M2 i M3
  • Autobusos impulsats per hidrogen (FCV, FCHV): Categoria M2 i M3.
  • Vehicles pesants de la categoria N3 elèctrics o impulsats per hidrogen per a prestació del servei públic municipal de recollida de residus o prestació del servei públic municipal de neteja urbana.

Ja no es financen vehicles categoria N2.

S’exclouran les que no expliquin o prevegin punts de recàrrega/hidrogèneres abans de desembre de 2024 i les no vinguin acompanyades d’un pla d’explotació.

 • Actuacions complementàries:
  • Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica.
  • Adaptació de cotxeres, sempre que sigui necessari per a la instal·lació de punts de recàrrega.
  • Consultoria per a disseny d’actuacions electrificació i pla d’explotació. ⚠ No es poden sol·licitar ajuts per a un número de punts de connexióon superior al dajuts per a ladquisició de vehicles del tipus especificat. Només se subvencionen les partides relacionades amb instal·lació de tecnologia de càrrega i components necessaris. No contemplades actuacions de rehabilitació, manteniment d’edificis, instal·lacions auxiliars o de generació d’energia (plaques solars i semblants).

 

 1. Mesures destinades a la transformació digital i sostenible del transport públic i impuls a la mobilitat saludable.
 • Actuacions de digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport per a la millora del servei i de l’experiència d’usuari: eines de planificació de viatges, millora dels procediments de tiquet, integració de títols de transport, tecnologies per facilitar el accés al transport a PMRs, sistemes que redundin en l’eficiència energètica.
 • Actuacions de millora de la gestió de les administracions: gestió intel·ligent, sostenible i segura de la mobilitat, bessons digitals, per proveir informació d’oferta de transport al Punt Nacional d’Accés a la Informació Multimodal, sistemes de transport a la demanda, sistemes de gestió de la mobilitat basats en el mesurament de la qualitat del aire o altres factors mediambientals.

Des d’EVECTRA et podem ajudar

Dins del termini establert, que marqui la convocatòria següent, EVECTRA prepararà la documentació en temps i en forma .

Ens encarregarem de la recopilació de la documentació necessària, realització dels projectes oportuns, emplenament dels models i/o annexos tipus que marqui la convocatòria, revisió de la documentació aportada pel beneficiari, etc. Sempre en col·laboració amb el beneficiari, es realitzarà l’ajust de tota la documentació necessària i la presentació de la sol·licitud segons indiqui la norma. També s’atendran els requeriments que puguin arribar per part de l’Administració, sol·licitant aclariment dels documents o aportar-ne de nous per completar les sol·licituds.

Un cop obtinguda la resolució favorable, es realitzarà la preparació de tota la documentació necessària per justificar les activitats objecte de subvenció i qualsevol possible requeriment que pugui arribar sobre la documentació aportada, fins a l’atorgament final de l’ajut.

Contacta’ns i t’ajudarem!