Condicions d’Ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa que és titular del lloc web www.evectra.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, amb CIF B65910903 i domicili social a PTGE MASOLIVER 32, PLANTA BAIXA, 08005, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al tom 43.450, foli 72 1a. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: admin@evectra.com.

 

Usuari i règim de responsabilitats

 

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL confereix la condició d’usuari.

El lloc web d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per EVECTRA MOBILITY SERVICES SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

 

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per EVECTRA MOBILITY SERVICES SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, si en té, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

 

S’entendrà que EVECTRA MOBILITY SERVICES SL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n’impossibiliti l’accés, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i EVECTRA MOBILITY SERVICES SL conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que EVECTRA MOBILITY SERVICES SL apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, EVECTRA MOBILITY SERVICES SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

Modificacions

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

 

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

 

Protecció de dades

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL amb CIF B65910903 i domicili social situat a PTGE MASOLIVER, NUM 32 PORTA BJ, 08005, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment de la normativa vigent, EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que EVECTRA MOBILITY SERVICES SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@evectra.com.

 

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 

Si l’usuari vol presentar una reclamació, cal que us poseu en contacte amb el correu electrònic admin@evectra.com. Així mateix, EVECTRA MOBILITY SERVICES SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. EVECTRA MOBILITY SERVICES SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

 

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

 

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Codi de conducta per a usuaris als comentaris

 

L’Usuari haurà de complir totes les lleis que siguin aplicables i utilitzar els espais disponibles al lloc web per deixar comentaris de manera correcta i respectar el codi de conducta que s’estableix en aquest apartat, així com tenir en compte el règim de responsabilitats que es puguin derivar de la utilització daquests espai de forma incorrecta o il·lícita.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa de les conductes que no considera apropiades i de la potestat que disposa per actuar en conseqüència sobre els usos, actuacions, omissions o declaracions que el membre realitzi, en virtut de la relació que l’uneix com a usuari:

 

Actuar de manera deshonesta o poc professional.

 

Publicar continguts inadequats o inexactes.

 

Assetjar, abusar, amenaçar o danyar una altra persona o usuari.

 

Utilitzar o publicar a través d’imatges, vídeos o qualsevol comentari al perfil que pugui ferir la sensibilitat dels Usuaris, així com que pugui discriminar per qualsevol condició, raça, grup ètnic, nacionalitat, religió, sexe, orientació sexual, discapacitat o malaltia , o que siguin il·legals, injuriosos, abusius, obscens, discriminatoris o per altres causes considerades reprotxables.

 

Usar el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa.

 

Realitzar declaracions falses que suplantin la identitat.

 

Incloure contingut que continguin virus informàtics o altres que puguin eliminar, interrompre o obstaculitzar la navegació correcta.

 

Vendre, patrocinar o obtenir benefici econòmic a través del lloc web sense autorització d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL o si s’ha establert un altre mètode proporcionat per EVECTRA MOBILITY SERVICES SL per a la gestió d’un servei exclusiu.

 

Compartir informació de persones que no són Usuari sense el vostre consentiment exprés.

 

Crear perfils falsos a l’aplicació, en el cas que es detecti que hi ha perfils falsos seran eliminats de forma immediata.

 

Promoure el racisme, la xenofòbia o el fanatisme de qualsevol classe contra qualsevol grup o individu.

 

Imitar o suplantar qualsevol persona o entitat.

 

Sol·licitar diners d’altres usuaris.

 

Enviar vídeos, àudios o fotografies amb imatges d’una altra persona sense la vostra autorització (o en el cas d’un menor, sense l’autorització dels pares o tutors legals).